Cumpără timp pentru creație | Buy Time for Artistic Creation

Please scroll down to read in English

Campanie de crowdfunding: Rezidențele Gabriela Tudor 2021

Prima mea rezidență de artist a fost în 1996 când am lucrat 3 luni la Lisabona. Anii 1990 au fost speciali pentru artiștii români, parcă era mai mult timp pentru tot, iar rezidențele artistice internaționale pe care le puteam obține erau generoase și puneau o piatră de temelie serioasă la formarea noastră continuă ca artiști. Nu am uitat niciodată acea primă rezidență pe care am primit-o, iar oamenii pe care i-am cunoscut atunci au revenit ulterior constant în viața mea profesională. Acel timp rămâne cu tine, nu ți-l ia nimeni înapoi.

De aceea am considerat mereu că e foarte important să pot oferi și eu rezidențe altor artiști. Am acordat rezidențe cu Fundația Gabriela Tudor (fostă DCM) încă din 1998, până în prezent fiind realizate peste 50 de rezidențe, cu peste 115 artiști participanți. La rândul său, Gabriela Tudor a crezut în importanța acestui tip de activitate și în 2005 a lansat programul național de rezidențe „ArtistNe(s)t”, care a funcționat pentru 4 ani cu succes la Arcuș, Bacău, Tescani și Sinaia, și a sprijinit peste 40 de scriitori, artiști vizuali, coregrafi sau regizori de teatru. În amintirea Gabrielei, în 2019, la 10 ani de la dispariția sa, am lansat programul anual de rezidențe „Gabriela Tudor”, care în 2020 a avut loc la Agueda (Portugalia), Bacău, București și Atena.

De-a lungul anilor, programul de rezidențe s-a derulat într-o configurație de parteneriat cu diverse instituții și organizații-gazdă, în țară și în străinătate, și cu ajutorul finanțărilor obținute de la diverse fonduri naționale și internaționale, în ultimii ani în special cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național. În lipsa fondurilor structurale acordate multianual de care avem nevoie ca organizații culturale ca să ne putem derula programele într-o formă de continuitate, depindem de aceste fonduri sezoniere și limitate, iar pentru 2021 nu am câștigat loteria acestor finanțări.

Nu aș vrea ca această situație să întrerupă programul nostru de rezidențe artistice pe care îl consider esențial, cu atât mai mult într-o perioadă în care artiștii reflectă la modul în care pandemia le poate modifica pe termen lung felul în care acționează și există ca artiști în continuare. Sper ca prin sprijinul vostru, fie artiști care ați participat la rezidențe, fie profesioniști din domeniul cultural, fie iubitori de artă contemporană, să îl putem continua.

CE NE PROPUNEM
– 3 rezidențe pentru 4-5 artiști români din zona dansului și a artelor vizuale la București (3 săptămâni, rezidență dublă) și la Agueda (Portugalia, 4 săptămâni), în continuarea parteneriatelor pe care Fundația le are în curs (la Agueda partenerul AGITLab asigură cazarea și spațiile de lucru).
– lansăm apelul de rezidențe în martie 2021, selecția o facem în aprilie, rezidențele vor avea loc în iulie-septembrie 2021.

DONAȚII=TIMP
– 15 000 Ron este suma minimă necesară pentru a acoperi cheltuieli cu onorariile și deplasările artiștilor.
– 15 000 lei = 10 săptămâni de rezidență = 6 zile x 5 ore/zi = 1500 lei/săptămână

CE POȚI FACE TU PRIN DONAȚII
– orice sumă, cât de mică, este binevenită
– cu 50 lei cumperi 1 oră de rezidență
– cu 125 lei cumperi ½ zi de rezidență
– cu 250 lei cumpezi 1 zi de rezidență
– cu 1500 lei cumperi 1 săptămână de rezidență

CE VOI FACE EU
– primii 20 donatori care cumpără minim 2 ore de rezidență primesc o traistă marca AREAL  | spațiu pentru dezvoltare coregrafică.
– susțin un atelier de dans pentru donatorii amatori care cumpără minim 3 ore de rezidență.
– la 15 000 lei donați voi aduce o contribuție personală de 5 000 lei pentru a crește bugetul rezidențelor 2021 la 20 000 lei.

CUM ȘI CÂND POȚI DONA
Donațiile sînt deschise timp în perioada 16 decembrie 2020 – 15 februarie 2021.

– prin PayPal/ Debit sau Credit Card apăsând butonul DONATE mai jos. (Nu este de nevoie de cont pentru a trimite o donatie prin PayPal.)– prin transfer bancar, menționând donație, la:Fundația Gabriela Tudor
Cod fiscal 9342651
RON: RO42 BACX 0000 0011 3762 4000
EURO: RO15 BACX 0000 0011 3762 4001
USD: RO85 BACX 0000 0011 3762 4002
Banca: UniCredit Bank, Sucursala Rosetti, București
Cod Swift: BACXROBU

– prin direcționarea a 20% din impozitul pe profit/venit pentru a susține acest program.
Întocmim contract de donație sau sponsorizare pentru donatorii persoane juridice, vă rugăm scrieți-ne în acest sens la cosmin@gabrielatudor.ro.

Cumpără timp pentru artiști și fii alături de noi !

Mulțumesc pentru sprijin,
Cosmin Manolescu

///

Buy Time for Artistic Creation
Crowfunding Campaign: Gabriela Tudor Residencies 2021

My first artist residency took place in 1996, when I worked for 3 months in Lisbon. The 1990s were special for us Romanian artists, as if there were more time for everything, and the international artistic residencies we could get were generous and represented a real cornerstone for our continuous training as artists. I have never forgot that first residency, nor the people I met then have constantly come back in my professional life. That time stays with the artist, no one takes it back.

That is why I always considered as very important to be able myself to offer residencies to other artists. We have granted residencies with the Gabriela Tudor Foundation (former Project DCM) and its partners since 1998, so far over 50 residencies have been awarded, with over 115 benefiting artists. In her turn, Gabriela Tudor believed in the importance of this type of activity and in 2005 she launched the national residency programme “ArtistNe(s) t”, which operated for 4 years in 4 locations in Romania – Arcuș, Bacău, Tescani and Sinaia – and supported over 40 writers, visual artists, choreographers or theatre directors. In Gabriela’s memory, in 2019, 10 years after her passing, we launched the “Gabriela Tudor” annual residency programme, which in 2020 took place in Agueda (Portugal), Bacău, Bucharest and Athens.

Over the years, our residency programme has been conducted in a partnership with various institutions and host organisations, in Romania and abroad, and with support from various national and international funds, in recent years especially with the support of the Administration of National Cultural Fund in Romania. In the absence of a multiannual structural funding available in Romania, each year we depend on seasonal and limited grants, and, due to the decrease of funding caused by the pandemic we could not secure the funds for our 2021 residency programme.

Especially now, when artists are reflecting on how the pandemic can change on the long run the way they act and continue to exist as artists, I consider as paramount to do everything we can not to interrupt our to continue our artist residency programme. I hope that with your support, either artists who benefitted of these residencies, or professionals in the field of culture, or contemporary art afficionados, we can continue it.

OUR AIM IS
– to grant 3 residencies for 4-5 Romanian artists in the field of dance and visual arts in Bucharest (3 weeks, double residency) and in Agueda (Portugal, 4 weeks), following the partnerships that the Foundation has in progress (in Agueda the AGITLab partner provides accommodation and workspaces).
– to launch the call for residencies in March 2021, make the selection in April, and organise the residencies in July-September 2021.

DONATIONS = TIME
– EUR 3000 is the minimum amount required to cover expenses with artists’ fees and travel costs.
– EUR 3000 Euro = 10 weeks of residency = 6 days x 5 hours / day = EUR 300 Euro

WHAT YOU CAN DO THROUGH YOUR DONATION
– any amount, no matter how small, is welcome
– with EUR 10 you can buy 1 hour of residency
– with EUR 50 you can buy 1 day of residency
– with EUR 300, you can buy 1 week of residency

WHAT WILL I DO
– If we reach the target by January 31, 2021, I will bring a personal contribution of EUR 1000 Euro to increase the residency budget to EUR 4000.
– I will offer free of charge mentoring support for the artists participating in our residency programme.

HOW AND WHEN YOU CAN DONATE
Donations are open for the period from December 16, 2020 to January 31, 2021.

– via PayPal / Debit or Credit Card by pressing the DONATE button below (No account is required to send a donation via PayPal.)– by bank transfer, mentioning donation, to:Gabriela Tudor Foundation
Fiscal code 9342651
EURO: RO15 BACX 0000 0011 3762 4001
USD: RO85 BACX 0000 0011 3762 4002
Bank: UniCredit Bank, Rosetti Branch, Bucharest
Swift code: BACXROBU

We can draft a sponsorship or donation contract when required, please write to us for that at cosmin@gabrielatudor.ro. All donors will be mentioned on our website and in promotional materials connected to the residency programme.

Come on board and Buy time for the artists!

Thank you for your support,
Cosmin Manolescu

///

Design: Sebastian Pren
Foto: Orsolya Balint

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *